Ημερομηνία κτήσης πτυχίου- Αναγνώριση μεταπτυχιακού

Συνάδελφοι

Μετά και την ψήφιση των μνημονιακών νόμων (4024 και 4038/2012) της φτωχοποίησης-εξαθλίωσης των εργαζομένων, ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το υπουργείο παιδείας αλλά και εσωτερικών, με την διατύπωση ερωτημάτων που αφορούν στη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη αλλά και γενικότερα στις υπηρεσιακές μεταβολές ( η εγκύκλιος για υπολογισμό κενών πλεονασμάτων από τα ΠΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις, δεν έχει σταλεί και θεωρείται βέβαιο ότι θα επαναληφθεί η περσινή παρωδία της σχετικής διαδικασίας).
Απαντήσεις, έγγραφες, στα περισσότερα ερωτήματα δεν έχουν δοθεί, ενώ οι προφορικές- άτυπες παραπέμπουν σε μελλοντικές(!) διευθετήσεις ή απλά «ρίχνουν» την ευθύνη στα υπηρεσιακά συμβούλια.
Η εικόνα διάλυσης του διοικητικού μηχανισμού, πέραν όλων των άλλων, θεωρούμε ότι είναι απόλυτα αναμενόμενη, αρκεί να σκεφτούμε ότι το κύριο μέλημα της ηγεσίας του υπουργείου είναι η με κάθε τρόπο πολιτική επιβίωση με την παραμονή σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας- διαχειριστή των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών, θεωρώντας ότι οι εκλογές και η βούληση της πλειοψηφίας του λαού είναι περιττή…
Ένα από τα ερωτήματα που θέσαμε με τους αιρετούς μας στα ΠΥΣΔΕ , με ημερομηνία 2-02-2012 και βέβαια ακόμα περιμένουμε απάντηση, είναι το παρακάτω:


ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων για κατάταξη»
Κατόπιν σχετικού θέματος που απασχόλησε το ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων , μετά από τις αιτήσεις επανακατάταξης εκπαιδευτικών κατόχων μεταπτυχιακών/ διδακτορικών τίτλων, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα:
Αν για την κατάταξη των εκπαιδευτικών στο μισθολογικό και βαθμολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με το Ν. 4024/2011, λαμβάνεται υπ’ όψη ο χρόνο περάτωσης σπουδών, ο οποίος προκύπτει από βεβαίωση ή πιστοποιητικό περάτωσης μαθημάτων και πριν τη χορήγηση σε αυτόν του εγγράφου του πτυχίου του ή λαμβάνεται υπ’ όψη ο χρόνος κατάθεσης της αίτησης, μαζί με το σχετικό τίτλο σπουδών, στο υπηρεσιακό συμβούλιο για την αναγνώριση και συνάφεια του πτυχίου του.
Με δεδομένο λοιπόν ότι απάντηση δεν πρόκειται να δοθεί, αλλά και το σημαντικότερο, με βάση τις απαντήσεις- εγκυκλίους που υπάρχουν και Παραθέτουμε, προτείνουμε στα ΠΥΣΔΕ που προκύπτει ανάλογο θέμα να γίνονται δεκτές τις αιτήσεις επανακατάξης, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 12 του Ν. 1268/1982, την με αριθμό 366/1994 απόφαση του ΣτΕ, το αριθμ.Φ5/45340/β3/17-5-2004 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τμήμα Β΄του ΥΠΕΠΘ, την Δ1/79609/09-08-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθώς και την ΔΙΔΑΔ/Φ.42/4005/25085/29-1-2007 ( Υπουργείο Εσωτερικών)
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που κατέστη ουσιαστικά πτυχιούχος ο υποψήφιος, δηλαδή «η ημερομηνία κατά την οποία ο αρμόδιος εξεταστής του τελευταίου απαιτούμενου για τη λήψη του πτυχίου του μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, βεβαιώνει ότι εξετάστηκε επιτυχώς στο μάθημα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τον προβλεπόμενο από το πρόγραμμα αυτό αριθμό διδακτικών μονάδων, δηλαδή ο φοιτητής γίνεται πτυχιούχος από την ολοκλήρωση των σπουδών του και πριν ακόμη τη χορήγηση σ’ αυτόν του εγγράφου του πτυχίου του», δηλαδή όχι από την ημερομηνία ορκωμοσίας
Παραθέτουμε τις απαντήσεις-γνωμοδοτήσεις που θεμελιώνουν την πρότασή μου, θεωρώντας συγχρόνως ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα υπηρεσιακά συμβούλια για την επανεξέταση σχετικών αιτήσεων από συναδέλφους που ζητούν επανακατάταξη για τους ίδιους λόγους.

ΔΙΔΑΔ /Φ.42/4005/25085/29-1-2007 ( Υπουργείο Εσωτερικών)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 12 του ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 1674/1986, το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας προς τις Πρυτανικές αρχές με αρ. πρωτ Φ5/45340/ 83/17-5-2004, αλλά και τη σχετική νομολογία (απόφαση ΣτΕ 366/1994, Διοικ. Εφετείο Αθήνας 1553/1991) ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και καθίσταται πτυχιούχος από την ημερομηνία κατά την οποία ο αρμόδιος εξεταστής του τελευταίου απαιτούμενου για τη λήψη του πτυχίου μαθήματος βεβαιώσει ότι εξετάσθηκε επιτυχώς στο μάθημα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνει τον απαιτούμενο από το πρόγραμμα αριθμό διδακτικών μονάδων.
Επομένως η ιδιότητα του πτυχιούχου αποκτάται ήδη με την ολοκλήρωση των σπουδών, η οποία πιστοποιείται με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών που χορηγεί το πανεπιστήμιο στον ενδιαφερόμενο και όχι αποκλειστικά από την κτήση, μετά την τελετή της ορκωμοσίας, του πτυχίου. Η ανωτέρω θέση στηρίζεται στο γεγονός ότι η ορκωμοσία έχει απλώς πανηγυρικό χαρακτήρα και δεν προσθέτει κάτι στη διαμορφωθείσα εικόνα του σπουδαστή, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των μαθημάτων που είναι απαραίτητα για την απόκτηση του πτυχίου.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια ότι ο ενδιαφερόμενος έχει «καλύψει όλες τις απαιτούμενες - από το άρθρο 25 παρ. 12 του ν. 1268/1982- προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου (επιτυχία στα προβλεπόμενα μαθήματα, συγκέντρωση απαιτούμενου αριθμού διδακτικών μονάδων) και υπολείπεται μόνο η ορκωμοσία του»».
Ειδικότερα όσον αφορά το ερώτημα που θέτετε, οι πτυχιούχοι-υπάλληλοι που δεν διαθέτουν ακόμη το έγγραφο του πτυχίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη μετάταξη τους σε αντίστοιχο με το πτυχίο τους κλάδο ή την αναγνώριση των μεταπτυχιακών σπουδών τους, εφόσον διαθέτουν τη σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών από το πανεπιστήμιο στο οποίο φοίτησαν.

0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Αθανάσιος Γρίβας

Δ1/79609/09-08-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ημερομηνία κτήσης πτυχίου
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το πότε ακριβώς ένας φοιτητής θεωρείται πτυχιούχος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (άρθρο 25, παρ. 12) και την αριθ. 366/1994 Απόφαση του ΣτΕ ο φοιτητής παίρνει το πτυχίο του από την ημερομηνία κατά την οποία ο αρμόδιος εξεταστής του τελευταίου απαιτουμένου για τη λήψη του πτυχίου του μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, βεβαιώνει ότι εξετάστηκε επιτυχώς στο μάθημα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τον προβλεπόμενο από το πρόγραμμα αυτό αριθμό διδακτικών μονάδων, δηλαδή ο φοιτητής γίνεται πτυχιούχος από την ολοκλήρωση των σπουδών του και πριν ακόμα την χορήγηση σε αυτόν του εγγράφου του πτυχίου του.
Τα ανωτέρω έγιναν γνωστά με το αριθ. Φ 5/45340/Β3/17.05.2004 έγγραφο της Υπουργού Παιδείας προς τις Πρυτανικές Αρχές των ΑΕΙ της χώρας.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 72/26.01.1999 Ατομική Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΠΘ, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας κατά τη διαδικασία διορισμού εκπαιδευτικού στη Δημόσια Εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος περάτωσης σπουδών, εφόσον αποδεικνύεται κατά τρόπο βέβαιο. Εξυπακούεται ότι προκύπτει από βεβαίωση ή πιστοποιητικό περάτωσης των μαθημάτων.

Φ5/45340/ 83/17-5-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Χορήγηση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το πότε ακριβώς ένας φοιτητής θεωρείται πτυχιούχος σας ενημερώνουμε ότι όλα τα Παν/κά Ιδρύματα χρειάζεται να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (άρθρο 25, παρ. 12) και την αριθ. 366/1994 Απόφαση του ΣτΕ, βάσει των οποίων ο φοιτητής παίρνει το πτυχίο του από την ημερομηνία κατά την οποία ο αρμόδιος εξεταστής του τελευταίου απαιτουμένου για τη λήψη του πτυχίου του μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, βεβαιώνει ότι εξετάστηκε επιτυχώς στο μάθημα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τον προβλεπόμενο από το πρόγραμμα αυτό αριθμό διδακτικών μονάδων, δηλαδή ο φοιτητής γίνεται πτυχιούχος από την ολοκλήρωση των σπουδών του και πριν ακόμα την χορήγηση σε αυτόν του εγγράφου του πτυχίου του

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Συνάδελφοι

Κλείνοντας το παραπάνω ενημερωτικό, σε μια συγκυρία στην οποία κυβέρνηση και τρόικα διαλύουν το δημόσιο σχολείο με τη δραματική και συνεχή μείωση δαπανών, συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών, σήμερα που η πολιτική του υπουργείου στόχο έχει τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών τη βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση και ορατό το φάσμα των απολύσεων, ένας δρόμος υπάρχει:
Της αλληλεγγύης και της συλλογικής αντίστασης.
Α.Σ. Κ. Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλ/νιας