Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το β’ σχετικό, ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Π.Ε. & Δ.Ε. ορίστηκε η 5η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη.
Σύμφωνα με το ΠΔ 1/2003, αρ. 20 παρ. 2 εδαφ. α, δικαίωμα του εκλέγεσθαι για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα ανώτερα περιφερειακά συμβούλια (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ) έχουν οι τακτικοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, που ανήκουν οργανικά στην περιοχή του αντίστοιχου συμβουλίου, πλην αυτών που τελούν σε αυτοδίκαιη αργία. Επίσης σύμφωνα με το αρ. 20 παρ. 3, οι υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν.
Μετά τη λήψη των παραπάνω σχετικών, με τα οποία καθορίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση και η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι αρμοδιότητες αυτών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών των συμβουλίων, παρακαλούμε να μας υποβάλετε το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 τους πίνακες των υποψηφίων αιρετών μελών για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τους οποίους θα καταθέσουν οι εκπρόσωποι των συνδυασμών ή μεμονωμένοι υποψήφιοι των Συλλόγων σας.

Ο Περιφερειακός Δ/ντής
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας