Υπόμνημα διαμαρτυρίαςΗ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) - Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) κρίθηκε ως ο σημαντικότερος θεσμός που διαθέτει η κοινωνία προκειμένου να σχεδιάσει, να δρομολογήσει και να στηρίξει την Αειφόρο Ανάπτυξη(UNCED,1992). Όλοι συγκλίνουν στην αδήριτη ανάγκη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των πολιτών, η οποία θεωρήθηκε ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπισης της οικολογικής κρίσης (Φλογαΐτη, 1998:15-16). Πέρα από μια εκπαιδευτική διαδικασία η ΕΑΑ έγινε το νέο οργανωτικό πλαίσιο της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα της μάθησης   (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007:159-160).
Η χώρα μας, παρ’ όλο που με την υπογραφή της ως μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της UNESCO δεσμεύεται για όλα τα παραπάνω, με τη δημοσίευση του νόμου 4473/30-05-2017 με τίτλο "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης":

1.             Διαλύει και ουσιαστικά καταργεί την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, αφού απαξιώνει το βασικότερο πυλώνα της - τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), τα οποία ως θεσμοθετημένος δημόσιος φορέας είχαν ως αποκλειστικό έργο τους το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και τη σύνδεση τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και της κοινότητας των πολιτών με τα προγράμματα και τις δράσεις αυτές.
2.             Απαξιώνει και εξαφανίζει από το εκπαιδευτικό μητρώο (διδακτικού έργου) όσους εκπαιδευτικούς εργάστηκαν διαχρονικά και παρείχαν διδακτικό έργο στα ΚΠΕ, αφαιρώντας τους θεσμοθετημένα και αναγνωρισμένα τυπικά προσόντα.
3.             Καταργεί ακόμα και το βασικό - και μοναδικό - κίνητρο, την άσκηση διδακτικού έργου, καθιστώντας απαγορευτική για το μέλλον την εργασία σε ΚΠΕ και επομένως και τη στελέχωση των ΚΠΕ.
4.             Αιφνιδιάζει όσους υπηρέτησαν και υπηρετούν τώρα στα ΚΠΕ, ανατρέποντας τόσο υπηρεσιακούς όσο και προσωπικούς επαγγελματικούς σχεδιασμούς.
5.             Αφαιρεί από στελέχη της Εκπαίδευσης τυπικά υπηρεσιακά χαρακτηριστικά (μοριοδοτούμενα) που θεσμοθετημένα είχαν και προσμετρούνταν σε κρίσεις στελεχών.
6.             Σβήνει από τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας μία εκπαιδευτική δομή απολύτως επιτυχημένη και διεθνώς αναγνωρισμένη, αφήνοντας κενό στο εκπαιδευτικό σύστημα στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
7.             Σβήνει από τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας μια μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών με ειδίκευση στο διακριτό επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν μέσα από τακτικές και ετήσιες επιμορφώσεις πολλών συνεχόμενων ετών στα ΚΠΕ, πέραν των  επιμορφώσεων σε προσωπικό επίπεδο των μελών των Π.Ο. προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επιστημονικού χώρου της Π.Ε. και του θεσμού των ΚΠΕ (μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Π.Ε., στην Εκπαίδευση Ενηλίκων κλπ.)
8.             Καταργεί ένα τεράστιο εκπαιδευτικό απόθεμα (Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό, κλπ) που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ.
9.             Καταργεί ένα θεσμό που ταυτίζεται στη χώρα με την έννοια της καινοτομίας.
10.         Καταργεί ένα θεσμό (ΚΠΕ) στον οποίο η χώρα και οι Δήμοι έχουν επενδύσει μεγάλα κονδύλια (Ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικοί πόροι) και κτηριακές υποδομές.
11.         Καταργεί ένα θεσμό (ΚΠΕ) για τον οποίο η Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας έχουν θεσπίσει ξεχωριστή-διακριτή δομή διοίκησης με σχεδιασμό και δρομολόγηση αναβάθμισής της σε ξεχωριστή διεύθυνση.
12.         Καταργεί ένα θεσμό για τον οποίο η ίδια Κυβέρνηση έχει δρομολογήσει διαδικασίες αναβάθμισής του. Το ΥΠΠΕΘ αξιολόγησε τα ΚΠΕ (Ιούνιος 2016), εξήρε δημόσια και εγγράφως το διεθνώς καινοτόμο ποιοτικό και ποσοτικό έργο τους, ζήτησε γραπτές προτάσεις από όλα τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων όλων των ΚΠΕ για την αναβάθμιση του ρόλου τους, προχώρησε σε διαβούλευση με κοινή συνάντηση όλων των Υπευθύνων ΚΠΕ στο ΥΠΠΕΘ το Σεπτέμβρη 2016, συγκρότησε ομάδες εργασίας για τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση για την εκπαίδευση για την αειφορία, με σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου των ΚΠΕ, έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία πέντε νέων ΚΠΕ πανελλαδικά (απέναντι από το Νοσοκομείο Έλενα στους Αμπελόκηπους ετοιμάζεται ένα εξ αυτών σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης). Όλα αυτά καθιστούν ανεξήγητη την όποια λογική ερμηνεία των εξελίξεων και ασφαλώς αδικαιολόγητη και αβάσιμη.
Ζητούμε άμεσα και κατεπειγόντως την τροποποίηση του νόμου 4473/30-05-2017 με τίτλο "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης", ώστε να αρθούν οι αντισυνταγματικές αναφορές που σχετίζονται με τα ΚΠΕ και:
1.             Να αναγνωριστεί η διδακτική προϋπηρεσία εξίσου για όλα τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ (Υπεύθυνος, Αν. Υπεύθυνος, μέλη).
2.             Η αναφορά των ΚΠΕ στο νόμο να αποτελέσει ξεχωριστή κατηγορία, καθώς το έργο τους δε σχετίζεται κατά κανένα τρόπο με τις δομές που αναφέρονται στην κατηγορία ε) του νόμου.
3.             Στο κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης να προσμετρείται κάθε διδακτικό έτος πέραν των οχτώ και με ένα μόριο κατ' έτος για όλα τα μέλη των Π.Ο. των ΚΠΕ εξίσου (Υπεύθυνος, Αν. Υπεύθυνος, μέλη), όπως και ισχύει και για όλους τους εκπαιδευτικούς που ασκούν διδακτικό έργο.
4.             Στο κριτήριο της διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας οι Υπεύθυνοι των ΚΠΕ (και αναλογικά και οι Αναπληρωτές τους) να μοριοδοτηθούν ως στελέχη της εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες κατ' έτος και τουλάχιστον αναλογικά προς τους Δ/ντές Σχ. Μονάδων, ΙΕΚ ή ΣΔΕ.

Για την Α ΕΛΜΕ
Ο Πρόεδρος               Ο Γ.Γραμματέας
Κ. Κούστας                 Κ. Κατσαρός