ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΝΟΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕ  ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 ν. 1566/1985 άρθρο 15, οι διορισμοί των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία γίνονταν από ετήσιους πίνακες διοριστέων (επετηρίδα), με σειρά καθοριζόμενη, για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το βαθμό του πτυχίου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ν. 2190/1994 συνεστήθη ως ανεξάρτητη Αρχή το Α.Σ.Ε.Π.. «βασικές μέθοδοι (ή διαδικασίες) του συστήματος προσλήψεων είναι, αφενός ο διαγωνισμός για τις θέσεις των διοικητικών υπό στενή έννοια, καθηκόντων ... και αφετέρου η σειρά (πίνακες) προτεραιότητας, βάσει σαφώς καθορισμένων αξιοκρατικών κριτηρίων για τις λοιπές θέσεις...».

ν. 2525/1997 άρθρο 6, καταργήθηκε από το έτος 1998 το σύστημα κατάρτισης πινάκων διοριστέων με βάση την επετηρίδα και αντικαταστάθηκε από σύστημα με βάση την επιτυχία σε διαγωνισμό διενεργούμενο από το Α.Σ.Ε.Π., ανά διετία, με αφετηρία το έτος 1998.

 Προβλέφθηκε μεταβατική περίοδος πέντε ετών (1998-2002) παράλληλης λειτουργίας των δύο συστημάτων, με διαδοχικά μειούμενο το ποσοστό των διοριζομένων με βάση την επετηρίδα και ειδική ευνοϊκή ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, στην υπό προϋποθέσεις προσαύξηση της βαθμολογίας τους στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.

 ν. 2725/1999 άρθρο 138, θεσπίστηκαν δύο ρυθμίσεις υπέρ των προσωρινών αναπληρωτών, οι οποίοι ήταν ως τις 31.12.1997 εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ν. 1566/1985:

α) η κατά προτεραιότητα πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών από το διδακτικό έτος 1999-2000, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για καθένα από τα επόμενα διδακτικά έτη μέχρι το 2002-2003 και μέχρι την εξάντληση του οικείου πίνακα, εφόσον δεν διορίζονταν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά το ν. 1566/1985

 β) ο διορισμός τους, κατά σειρά εγγραφής στον οικείο πίνακα, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και σε ποσοστά οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, με βάση το σύνολο των κενών θέσεων κατά κλάδο από το έτος 2003 και εφεξής.

ν. 2834/2000 άρθρο 1 παρ. 3, 5 και 7   ρυθμίζονται α) η εισαγωγή του κλειστού αριθμού των θέσεων, οι οποίες ορίζονταν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, β) η προσθήκη των θέσεων, που έμεναν ακάλυπτες εξαιτίας έλλειψης επιτυχόντων, στις θέσεις του επόμενου διαγωνισμού, γ) η ανάθεση στο Α.Σ.Ε.Π. της ευθύνης σύνταξης και ελέγχου των πινάκων των διοριστέων εκπαιδευτικών και δ) η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων ύστερα από συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, διδακτορικού και προηγούμενης εκπαιδευτικής εμπειρίας.

ν. 3027/2002 άρθρο 7 παρ 1 ορίστηκε ότι: «α) Από το έτος 2003 και εφεξής οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής:

αα) σε ποσοστό 75% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και κατά τη σειρά της βαθμολογίας και ββ) σε ποσοστό 25% από όσους είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του ν. 2725/1999 και κατά τη σειρά εγγραφής τους. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στην κατηγορία αα΄, οι κενές θέσεις πληρούνται μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων της κατηγορίας ββ΄.

 γ) Μετά την εξάντληση του αριθμού των υποψηφίων του πίνακα της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄, το ποσοστό των θέσεων καλύπτεται από τους εγγεγραμμένους σε ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων τους: αα) όσοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ββ) όσοι επέτυχαν τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.».

Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι: «Σε όσους υπάγονται στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της προηγούμενης παραγράφου προσμετρώνται μόρια ως ακολούθως: α) Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους αυτής, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή όχι στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. β) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο διαγωνισμό, ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. ...».

ν. 3255/2004 άρθρο 6 ορίστηκαν τα εξής: «1. ... 2. α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής: αα) σε ποσοστό 60% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και κατά τη σειρά της βαθμολογίας, ββ) σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στην κατηγορία της υποπεριπτώσεως αα΄ οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων της κατηγορίας της υποπεριπτώσεως ββ΄.

β) Κατ’ εξαίρεση, κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών του σχολικού έτους 2004-2005, όσοι υποψήφιοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του ν. 2725/1999, διορίζονται σε κενές και συνιστώμενες θέσεις κατά τη σειρά εγγραφής τους. 3. … 5. α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία γίνεται από ενιαίο πίνακα που συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων ως ακολούθως:

 αα) Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους.

 ββ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση.

 γγ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

ν. 3687/2008 άρθρο 5 ορίστηκε ότι: 1. Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 30.6.2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ’ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.2008, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 ... και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και  Παιδείας.

2. Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2α του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 και μετά τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004.

ν. 3848/2010 άρθρο 3: Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών «1. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ..., στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό αυτόν ... Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια ... 2. ...»∙

ν. 3848 άρθρο 9 παρ. 1: Μεταβατικές διατάξεις «1. Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.

και παρ 8,9 του ίδιου άρθρου και νόμου " Μέχρι και το σχ. έτος 2014-15 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 30 μηνών προσωρινού αναπληρωτή, διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά τη σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία.  Η παρ.2 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 ισχύει μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του 3848/10 (δηλ 24μηνο και ΑΣΕΠ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕ

Το Φλεβάρη του 2015 δημοσιεύτηκε η με αρ 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ που κρίνει αντισυνταγματικές τις παρ 1,8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/10, δηλαδή κρίνει αντισυνταγματικό στους διορισμούς το ποσοστό 60% - 40% καθώς και τους πίνακες με 30μηνη προϋπηρεσία και το 24μηνο με ΑΣΕΠ.

Το Δεκέμβρη του 2015 δημοσιεύτηκε η με αρ 4303/2015 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΣΤΕ που κρίνει ότι οι μεταβατικές διατάξεις του 3848/10 είναι συνταγματικά ανεκτές για τους πίνακες αναπληρωτών (και όχι μονίμων διορισμών) μέχρι το τέλος του 2016 και  η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το πάγιο σύστημα διορισμών και προσλήψεων του ν. 3848/10 με τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα υπάρχουν σε ορισμένους κλάδους:
 
1.Διοριστέοι του 2008 που έπρεπε να είχαν διοριστεί μέχρι το 2010 κατά απόλυτη προτεραιότητα.
2.Επιτυχόντες και μη διοριστέοι του 2008.
3.Κλειστοί πίνακες 30μηνου και 24μηνου με ΑΣΕΠ.
4.Πίνακες πολυτέκνων 30μηνου.
5.Επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του 2006 με προϋπηρεσία καθώς και πολύ μεγάλες καθαρές προϋπηρεσίες που φτάνουν τους 100 μήνες.
Όλα αυτά δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση που οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια λόγω μνημονίων δεν έγιναν διορισμοί, οι οποίοι θα είχαν απορροφήσει χιλιάδες συναδέλφους και λειτουργεί ένας κακός κοινωνικός αυτοματισμός και κάθε ομάδα που νιώθει αδικημένη προσφεύγει και δικαστικά. Τα τελευταία χρόνια όσοι διορισμοί έγιναν στη δευτεροβάθμια είναι  εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων διορισμού και αναμένονται και άλλες εντός του 2016.

Τον Ιούνιο του 2015 η ΟΛΜΕ γνωρίζοντας τα προβλήματα που δημιουργεί στους αδιόριστους συναδέλφους κυρίως η 527/2015 του ΣΤΕ, πρότεινε ένα πάγιο σύστημα διορισμών υπό τον ΑΣΕΠ που θα παίρνει υπόψη του την επιτυχία σε όλους τους γραπτούς  διαγωνισμούς,  την προϋπηρεσία, την αδιοριστία και κοινωνικά κριτήρια.

Σήμερα, μετά τα νομικά προβλήματα που θέτει το Υπουργείο για το σύστημα διορισμών και τη σύνταξη των πινάκων αναπληρωτών για το σχ. έτος 2016-2017, η ΟΛΜΕ ανάθεσε σε καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου να ενισχύσει νομικά την πρότασή της με γνωμοδότηση ώστε στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί να παίρνονται υπόψη τα στοιχεία της πρότασής μας.