Σύντομη παρουσίαση του Νέου Λυκείου - από τη Φανή Πύρζα