Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών

Μετά από επιστολή της ΟΛΜΕ προς το Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων για εξυπηρέτιση των δανειοδοτηθέντων από αυτό, το ταμείο απάντησε τα εξής:

Θέμα : « Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων»
Σχετ. : Το με αριθμ. πρωτ. 401/11.1.2012 έγγραφό σας ( 16136/16.1.2012 )
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο της νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 25 παρ.1 και 6 του ν.3867/2010 για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών του δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, έχει αποφασίσει κατά τις συνεδριάσεις του με αρ. 3363/2-9-2010, 3372/3/27-10-2010,  3384/3/13-1-2011,  3414/5/1-9-2011, 3421/10-11-2011 και 3429/12.1.2012, να παράσχει τη δυνατότητα :
  • επιμήκυνσης της διάρκειας των δανείων στεγαστικού τομέα που έχουν συνομολογηθεί μέχρι 31-12-2011 με το ισχύον επιτόκιο,
  • μείωσης της τοκοχρεολυτικής δόσης για ορισμένο χρονικό διάστημα,
  • αναστολής εξυπηρέτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ορισμένο χρονικό διάστημα καθώς και
  • ρύθμισης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών από δάνεια όλων των κατηγοριών που έχουν συνομολογηθεί μέχρι 31-12-2011,  με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Δείτε όλη την απάντηση ΕΔΩ.