Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών

Την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών από 29-2-2012 έως και 30-6-2012 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των διαγωνισμών από τους οικείους δήμους προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου:

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ. 7270
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ :         1.   Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
                           Έδρες τους
                     2.   Περιφέρειες
                           Έδρες τους

Θέμα: Παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών από 29-2-2012 έως και 30-6-2012 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των διαγωνισμών από τους οικείους δήμους.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ήδη ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται διάταξη, η οποία προβλέπει ότι: «οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.4002/2011 (Α΄180) παρατείνονται έως την 30η Ιουνίου 2012».

Με την ανωτέρω διάταξη διατηρούνται ως έχουν οι προβλέψεις του άρθρου 70 του ν.4002/2011 και απλώς επεκτείνεται η διάρκεια της ισχύος τους έως τις 30-6-2012, προκειμένου να δοθεί στους δήμους επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και την υπογραφή των συμβάσεων, η οποία πρέπει να γίνει άμεσα για όσα δρομολόγια έχει αναδειχθεί ανάδοχος και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες έγκρισης (έλεγχος νομιμότητας, προσυμβατικός έλεγχος Ε.Σ., κ.λπ.). Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 70 του ν.4002/2011, όπως σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ.46/2011, με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από τους δήμους έστω και εν μέρει, οι παρατάσεις των συμβάσεων των περιφερειών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως κατά το μέρος τους που αφορά την υπογεγραμμένη σύμβαση.
Επειδή, κατά τεκμήριο, οι συμβάσεις οι οποίες προκύπτουν με τη διαδικασία των διαγωνισμών των δήμων έχουν μικρότερο κόστος από τις παρατάσεις των αντίστοιχων συμβάσεων των περιφερειών, οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη δρομολόγησή τους από τους δήμους θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νέοι ανάδοχοι, στους οποίους επιδόθηκαν κατακυρωτικές αποφάσεις και συνεπώς η σύμβαση έχει συναφθεί, αρνούνται να υπογράψουν το συμφωνητικό της σύμβασης καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους και παράλληλα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ.8 του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/80. Σημειώνεται ότι επειδή η μεταφορά μαθητών στην παρούσα φάση αποτελεί επείγουσα ανάγκη, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν σε διαδικασίες ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο και να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά μαθητών στα συγκεκριμένα δρομολόγια εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Επίσης, σύμφωνα με την παρ.7 του ίδιου άρθρου, με απόφαση του πρώην κρατικού Νομάρχη και ήδη Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους έκπτωτους αναδόχους επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από τους μελλοντικούς διαγωνισμούς από έξι μήνες έως και ένα έτος.
Κατά τα λοιπά υπενθυμίζεται ότι επειδή η παράταση των συμβάσεων προκύπτει αυτοδίκαια από την ήδη ψηφισθείσα διάταξη του ανωτέρω Σχεδίου Νόμου, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τις περιφέρειες όπως, για παράδειγμα, απόφαση περιφερειακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η εν λόγω διαδικασία, οι περιφέρειες να συνεργαστούν με τους δήμους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε οι παρατάσεις των συμβάσεων να αφορούν τα αναγκαία δρομολόγια και να αποφευχθούν περιπτώσεις διπλών δρομολογίων, έχοντας πάντα υπόψη ότι ισχύουν κατά τα λοιπά όσες διευκρινίσεις και οδηγίες σας έχουν δοθεί έως σήμερα από το Υπουργείο μας.
Επιπλέον, εν όψει του επόμενου σχολικού έτους (2012-2013), οι δήμοι των οποίων οι εν εξελίξει διαγωνισμοί δεν επεκτείνονται και στο επόμενο σχολικό έτος, να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για την προκήρυξη νέων διαγωνισμών, έχοντας υπόψη ότι το Υπουργείο μας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, επεξεργάζεται τις δυνατότητες τυχόν βελτιστοποίησης της ισχύουσας Κ.Υ.Α. αρ.35415/28-7-2011, με σκοπό οι όποιες τροποποιήσεις κριθούν απαραίτητες να τεθούν σε ισχύ για τους διαγωνισμούς του επόμενου σχολικού έτους.
Τέλος, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στους δήμους χωρικής αρμοδιότητάς τους, για ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ