ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
(Διαδικασίες - Προθεσμίες)

Αρ.Πρωτ.39109/Ε3/19-03-2020/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β’
----------
Πληροφορίες (Π.Ε.): Α. Γιαννόπουλος
Τηλ.: 210 344 2364
e-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες (Δ.Ε.) : Ε. Λάππα
Τηλ.: 210 344 2271
e-mail: t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Όπως ήδη γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016), ορίζεται ότι:
«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».
Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την πρώτη (1η ) έως και τη δεκάτη (10η ) Απριλίου.
Κατά το παρόν έτος ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι
 η 1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή.
Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.Α’).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Αρ.Πρωτ.48380/Δ1/31-03-2014/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
Πληροφορίες : Β.Νικολοπούλου (Π.Ε.)
Τηλ.: 210-3442364
e-mail: t09ppe2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Fax: 210-3442909
Πληροφορίες :Κ. Κωνσταντέλλου (Δ.Ε.)
Τηλ.: 210-3443248
e-mail: t09pde2n(ΑΤ)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».
Με αφορμή την παράγραφο 20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86), σχετικά με τη λύση υπαλληλικής σχέσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. λόγω 35/ετίας και ορίου ηλικίας, καθώς και τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών γενικά, σας γνωρίζουμε σχετικά τα εξής:

Α. Απολύσεις εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008, οι κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 τ.Α΄) απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται είτε:
α) στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (μετά την 31η Δεκεμβρίου εκάστου χρόνου που συμπληρώνεται το 60ο έτος ηλικίας) και εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί τα 35 χρόνια υπηρεσίας, θεωρώντας ως ημέρα γέννησης την 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (παρ. 3 του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007), είτε
β) μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου σχολικού έτους (δηλαδή την 31η Αυγούστου), εφόσον συμπληρώνονται και τα 35 χρόνια υπηρεσίας και το 60ο έτος ηλικίας για να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απόλυσης π.χ. εάν έχει συμπληρωθεί το 60ο έτος της ηλικίας και στις 29 Αυγούστου συμπληρώνεται και η 35πενταετία, τότε η αυτοδίκαιη απόλυση συντελείται την ημερομηνία αυτή.
Προσοχή , αν ο υπάλληλος, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) ετών πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία, παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.
Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1 του Ν. Δ. 4352/1964, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1232/1982 (Φ.Ε.Κ. 22 τ.Α΄/25-2-1982), σύμφωνα με τις οποίες, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη συμπλήρωση των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου, εκδίδεται και κοινοποιείται σ’ αυτόν πράξη με την οποία βεβαιώνεται αιτιολογημένα ο χρόνος υπηρεσίας που συμπληρώνει ο υπάλληλος με τη λήξη του τριμήνου αυτού. Σε περίπτωση που το Δημόσιο ή ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος αμφισβητεί τη βεβαιούμενη με την ανωτέρω πράξη πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία, μπορεί για την άρση της αμφισβήτησης αυτής να καταθέσει, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ως άνω πράξης, αίτησή του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας οι διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης (παρ. 6 του άρ. 19 και παρ. 25 του άρ. 24 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 – Φ.Ε.Κ. 1340/τ. Β΄/ 16-10-2002). Ειδικά για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι διαπιστωτικές πράξεις απόλυσής τους εκδίδονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Περίληψη της σχετικής πράξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών:

Β.1. Περίπτωση υποβολής αιτήσεων παραίτησης το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου (21/4 ως 30/4) .
Σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86) ορίζεται ότι: « 2. ... Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους.», οπότε:
1. Oι αιτήσεις παραίτησης θα υποβάλλονται από 21 έως 30 Απριλίου (10 ημέρες). Στην περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Η αίτηση παραίτησης για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, δηλαδή 21/6 του τρέχοντος έτους και αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης στις 30/6 αυτού, οπότε και εκδίδεται η σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τεύχ.Α’).

Β.2. Περίπτωση υποβολής αιτήσεων παραίτησης από 31 Μαΐου μέχρι τη λήξη του ερχόμενου διδακτικού έτους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86), οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Σημειώνεται ότι οι παραιτήσεις για λόγους υγείας δεν έχουν κανένα από τα συνταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 -Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007) για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.
Στην περίπτωση παραίτησης για λόγους υγείας οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ιεραρχικά μια αίτηση παραίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός διαβιβάζει στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., τη συγκεκριμένη αίτηση με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ.Φ361.96/34160/Δ1/11-3-2013 εγκύκλιο μας (Ανακοινοποίηση στο ορθό 20-03-2013) με ΘΕΜΑ: «Παραιτήσεις μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς», καθώς και πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών με τη διευκρίνιση ότι πληρούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Ζ.3 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α΄), σελίδα 5572. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη για συγκεκριμένα παραπτώματα ή αν η δίωξη αυτή ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της.
Η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως από την πάροδο του εικοσαημέρου (άρθρο 156 παρ. 2 Ν. 3528/2007)

Β.3. Αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο.

Εκπαιδευτικός που διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007).

Γ. Σε περίπτωση θανάτου.

Σε περίπτωση που η υπαλληλική σχέση λύεται λόγω θανάτου του εκπαιδευτικού, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης γνωστοποιεί το συμβάν στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αποστολή σχετικού εγγράφου, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του εκπαιδευτικού (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΒΑΘΜΟΣ, Μ.Κ., ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ), με συνημμένη τη ληξιαρχική πράξη θανάτου καθώς και βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να ενημερωθούν στη συνέχεια η Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (πρώην Διεύθυνση Μηχανογράφησης) και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Οι ημερομηνίες «θανάτου» και η ημερομηνία «μέχρι την οποία παρασχέθηκε υπηρεσία» ταυτίζονται, ενώ ως ημερομηνία «διακοπής μισθοδοσίας» θεωρείται η επόμενη αυτής του θανάτου.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε το με αριθμ. πρωτ. 3705/Δ1/11-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Β’ της Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα: «Ενημέρωση για δημοσίευση Πράξεων Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης», σύμφωνα με το οποίο οι Διαπιστωτικές Πράξης Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης λόγω Θανάτου αποστέλλονται για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Δ. Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007), ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή.
Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας είναι το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 21 του άρθρο 11 και παρ. 22 του άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003-Φ.Ε.Κ. 1/τ. Α΄/ 3-1-2003). Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 15 του άρθρο 15 και παρ. 16 του άρθρο 16 του Π.Δ. 1/2003). Για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 14 του άρθρο 17 και παρ. 14 του άρθρο 18 του Π.Δ. 1/2003).
Σημειώνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς που απολύονται για το λόγο αυτό, ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Σας υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι από την έκδοση του Ν.4151/2013 (Φ.Ε.Κ. 103 τ.Α’/29-4-2013), από τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού προκύπτει η κατάργηση των τρίμηνων αποδοχών με την θεσμοθέτηση της προκαταβολής σύνταξης, ενώ στο άρθρο 4, παρ.10, περ.α και β ρυθμίζεται η ανάκληση της παραίτησης του υπαλλήλου και η επαναφορά του στην Υπηρεσία που παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, επειδή δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μετά από υποβολή αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στην αρμοδιότητά τους.
Η ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Αρ.Πρωτ.Φ.361.96/79133/Δ1/11-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
Πληροφορίες : Β.Νικολοπούλου (Π.Ε.)
Τηλ.: 210-3442364
e-mail: t09ppe2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Fax: 210-3442909
Πληροφορίες : Θ. Βουτσά, Ε. Μαυρικάκης (Δ.Ε.)
Τηλ.: 210-3443248
e-mail: t09pde2n(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

Σε συνέχεια των με αριθμ. 44437/Δ2/20-4-2012 και 63638/Δ1/ 07- 06 -2012 εγγράφων μας, σχετικά με τη λύση υπαλληλικής σχέσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. λόγω 35/ετίας και ορίου ηλικίας, καθώς και τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών γενικά, σας γνωρίζουμε σχετικά τα εξής:

Α. Απολύσεις εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008, οι κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 τ.Α΄) απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται είτε:
α) στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (μετά την 31η Δεκεμβρίου εκάστου χρόνου που συμπληρώνεται το 60ο έτος ηλικίας) και εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί τα 35 χρόνια υπηρεσίας, θεωρώντας ως ημέρα γέννησης την 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (παρ. 3 του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007), είτε
β) μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου σχολικού έτους (δηλαδή την 31η Αυγούστου), εφόσον συμπληρώνονται και τα 35 χρόνια υπηρεσίας και το 60ο έτος ηλικίας για να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απόλυσης π.χ. εάν έχει συμπληρωθεί το 60ο έτος της ηλικίας και στις 29 Αυγούστου συμπληρώνεται και η 35πενταετία, τότε η αυτοδίκαιη απόλυση συντελείται την ημερομηνία αυτή.
Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1 του Ν. Δ. 4352/1964, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1232/1982 (Φ.Ε.Κ. 22 τ.Α΄/25-2-1982), σύμφωνα με τις οποίες, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη συμπλήρωση των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου, εκδίδεται και κοινοποιείται σ’ αυτόν πράξη με την οποία βεβαιώνεται αιτιολογημένα ο χρόνος υπηρεσίας που συμπληρώνει ο υπάλληλος με τη λήξη του τριμήνου αυτού. Σε περίπτωση που το Δημόσιο ή ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος αμφισβητεί τη βεβαιούμενη με την ανωτέρω πράξη πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία, μπορεί για την άρση της αμφισβήτησης αυτής να καταθέσει, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ως άνω πράξης, αίτησή του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας οι διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης (παρ. 6 του άρ. 19 και παρ. 25 του άρ. 24 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 – Φ.Ε.Κ. 1340/τ. Β΄/ 16-10-2002). Ειδικά για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης οι διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης εκδίδονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Περίληψη της σχετικής πράξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών:

Β.1. Περίπτωση υποβολής αιτήσεων παραίτησης από 1 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Ιουλίου.

Για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται από 1 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Ιουλίου, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ. Α΄ /9-2-2007). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή με πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μήνα από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Συνεπώς:
Αν εκπαιδευτικός υποβάλει την πρώτη αίτηση παραίτησης την 1η Ιουλίου μέχρι και την 10η Ιουλίου, τότε η λύση της υπαλληλικής σχέσης μπορεί να επέλθει με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:
i. Με υποβολή από τον εκπαιδευτικό δεύτερης αίτησης παραίτησης στην οποία να δηλώνει ότι εμμένει στο περιεχόμενο της πρώτης, δηλαδή στην παραίτησή του από την Υπηρεσία. Η δεύτερη αυτή αίτηση παραίτησης πρέπει να υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα μετά από 15 έως και 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης. Αν υποβληθεί εκτός του χρονικού αυτού διαστήματος τότε δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση, λοιπόν, εμπρόθεσμης υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση λύεται ακριβώς την ημερομηνία αυτή (της δεύτερης αίτησης), η οποία αποτελεί, κανονικά, και την ημερομηνία μέχρι την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία.
Σχετικά με τις τρίμηνες αποδοχές, έγινε τροποποίηση του άρθρου 57 του Π.Δ. 169/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4151/2013 (Φ.Ε.Κ. 103 τ.Α’/29-4-2013).
Εάν η συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών συμπίπτει με αργία, η δεύτερη αίτηση παραίτησης που υποβάλλεται ακριβώς την επόμενη εργάσιμη ημέρα, γίνεται κανονικά δεκτή. Στην περίπτωση αυτήν, η ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης είναι και πάλι η ημερομηνία της δεύτερης αίτησης παραίτησης.
Παραδείγματα (χάριν γενικότητας το έτος παραλείπεται):
Ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης Χρονικό διάστημα «έγκυρης» δεύτερης αίτησης παραίτησης
ΑΠΟ (συμπεριλαμβάνεται) ΕΩΣ (συμπεριλαμβάνεται)
1/7
16/7
30/7
10/7
25/7
8/8
ii. Με παρέλευση άπρακτου μήνα. Εφόσον :
*ο εκπαιδευτικός δεν αναιρέσει/ανακαλέσει, εντός μηνός που δικαιούται, την πρώτη αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλλει,
* δεν υποβάλλει «έγκυρη» δεύτερη αίτηση παραίτησης (όπως περιγράφεται προηγούμενα στην περίπτωση i.),τότε η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδίκαια με την παρέλευση ενός (1) μήνα (άπρακτου μήνα) από την ημερομηνία υποβολής της 1ης αίτησης παραίτησης. Για την ημερομηνία εκείνη (της λύσης) είναι αδιάφορο αν συμπίπτει με αργία ή όχι.
Παραδείγματα (χάριν γενικότητας το έτος παραλείπεται):
Ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης Παρέλευση «άπρακτου μήνα», επομένως
και λύση υπαλληλικής σχέσης
1/7
31/7
10/7
9/8
Το διάστημα των 15-30 ημερολογιακών ημερών για την υποβολή της δεύτερης αίτησης παραίτησης, «μετρά» από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης.
Έστω, λοιπόν, ότι η αίτηση κατατίθεται στις 1/7/2013. Τότε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να υποβληθεί η δεύτερη αίτηση παραίτησης (εφόσον, φυσικά, ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να υποβάλει δεύτερη αίτηση) για να είναι «έγκυρη», είναι από 16/7/2013 έως και 30/7/2013.
Ως προς την ημερομηνία, παρέλευσης του άπρακτου μήνα:
Άπρακτος μήνας θεωρείται ο ένας μήνας μετά την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης παραίτησης. Εάν, λοιπόν, αυτή έγινε στις 1/7, ο άπρακτος μήνας και επομένως η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται την 31η /7.

Β.2. Περίπτωση υποβολής αιτήσεων παραίτησης από 11 Ιουλίου μέχρι τη λήξη του ερχόμενου διδακτικού έτους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6, εδάφιο β του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ.Α’/11-4-2012), οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά τη 11η Ιουλίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους (έως 21/6 για την Π.Ε. και έως 30/6 για την Δ.Ε.). Σημειώνεται ότι οι παραιτήσεις για λόγους υγείας δεν έχουν κανένα από τα συνταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 -Φ.Ε.Κ. 26 τ. Α΄/9-2-2007) για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.
Στην περίπτωση παραίτησης για λόγους υγείας οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ιεραρχικά μια αίτηση παραίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός διαβιβάζει στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., τη συγκεκριμένη αίτηση με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ.Φ361.96/34160/Δ1/11-3-2013 εγκύκλιο μας (Ανακοινοποίηση στο ορθό 20-03-2013) με ΘΕΜΑ: «Παραιτήσεις μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς», καθώς και πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών με τη διευκρίνιση ότι πληρούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Ζ.3 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α΄), σελίδα 5572. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη για συγκεκριμένα παραπτώματα ή αν η δίωξη αυτή ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της.
Η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως από την πάροδο του εικοσαημέρου (άρθρο 156 παρ. 2 Ν. 3528/2007).

Β.3. Αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο.

Εκπαιδευτικός που διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007).

Γ. Σε περίπτωση θανάτου.

Σε περίπτωση που η υπαλληλική σχέση λύεται λόγω θανάτου του εκπαιδευτικού, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης γνωστοποιεί το συμβάν στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με αποστολή σχετικού εγγράφου, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του εκπαιδευτικού (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΒΑΘΜΟΣ, Μ.Κ., ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ), με συνημμένη τη ληξιαρχική πράξη θανάτου καθώς και βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να ενημερωθούν στη συνέχεια η Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (πρώην Διεύθυνση Μηχανογράφησης) και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Οι ημερομηνίες «θανάτου» και η ημερομηνία «μέχρι την οποία παρασχέθηκε υπηρεσία» ταυτίζονται, ενώ ως ημερομηνία «διακοπής μισθοδοσίας» θεωρείται η επόμενη αυτής του θανάτου.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε το με αριθμ. πρωτ. 3705/Δ1/11-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Β’ της Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα: «Ενημέρωση για δημοσίευση Πράξεων Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης», σύμφωνα με το οποίο οι Διαπιστωτικές Πράξης Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης λόγω Θανάτου αποστέλλονται για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Δ. Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007), ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή.
Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας είναι το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 21 του άρθρο 11 και παρ. 22 του άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003-Φ.Ε.Κ. 1/τ. Α΄/ 3-1-2003). Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 15 του άρθρο 15 και παρ. 16 του άρθρο 16 του Π.Δ. 1/2003). Για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 14 του άρθρο 17 και παρ. 14 του άρθρο 18 του Π.Δ. 1/2003).
Σημειώνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς που απολύονται για το λόγο αυτό, ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι έχει ήδη εκδοθεί ο Ν.4151/2013 (Φ.Ε.Κ. 103 τ.Α’/29-4-2013), όπου στις διατάξεις του άρθρου 1, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις τρίμηνες αποδοχές και την προκαταβολή σύνταξης, ενώ στο άρθρο 4, παρ.10, περ.α και β ρυθμίζεται η επαναφορά στην Υπηρεσία μετά από αίτηση του υπαλλήλου που παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα που δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στην αρμοδιότητά τους.
Η ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ