Εξαίρεση από την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στη Δυτική Ελλάδα

Ενόψει της εορτής των Τριών Ιεραρχών σας γνωρίζουμε ότι:
Σύμφωνα με το αριθμ. 8855/Γ2/26-1-2012 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ, η εορτή των Τριών Ιεραρχών ορίζεται ως σχολική αργία και για τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/τ. Α΄) και τις ΥΑ 80033/Γ2/4-8-2006 (ΦΕΚ 1286/τ. Β΄) και 148096/Γ2/24-12-2007 (ΦΕΚ 2511/τ. Β΄).
Με την αριθμ. 116379/Γ2/11-10-2011 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2400) ορίστηκαν οι όροι και οι τρόποι για την εξασφάλιση της αναπλήρωσης χαμένων διδακτικών ωρών σε σχολικές μονάδες ΔΕ, σταδιακά, λόγω των καταλήψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους.
Σε εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, μετά από τις εισηγήσεις των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας εξέδωσε τις αριθμ. πρωτ. Φ.11/ΚΔ/10029/24-11-2011, Φ.11/ΚΔ/10352/2-12-2011 και Φ.11/ΚΔ/10459/2-12-2011 αποφάσεις του και ενέκρινε τα προγράμματα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών στις Δ/νσεις ΔΕ Αιτ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας αντίστοιχα.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους Διευθυντές, εκπαιδευτικούς και μαθητές των Σχολικών Μονάδων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις για να συμμετάσχουν στον εκκλησιασμό και στις λοιπές εκδηλώσεις εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, αποφασίζει να εξαιρέσει την 30η Ιανουαρίου 2012 από τα προγράμματα αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών ανά Δ/νση ΔΕ αρμοδιότητάς του, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τους λοιπούς τρόπους που προβλέπονται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση εξασφαλίζεται στο ακέραιο η αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών και η κάλυψη για κάθε μάθημα τουλάχιστον των 4/5 των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Π/θμιας & Δ/θμιας  Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας                                                                                        
Παναγιωτόπουλος  Γεώργιος