Παύση λειτουργίας για Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και άλλες δομές...

Την παύση της λειτουργίας από 24−2−2012, των φορέων
α) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)
β) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)
γ) Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ. ΕΚ.)
δ) Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.),
προβλέπει απόφαση της υπουργού Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου.
Η ίδια απόφαση προβλέπει την έναρξη πλήρους λειτουργίας του Ινστιτούτου

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/24−5−2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
2. Την με υπ’ αριθμ. 70029/Η/22−6−2011 απόφαση συγκρότησης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΦΕΚ202 τ.ΥΟΔΔ/22.6.2011).
3. Την με υπ’ αριθμ. Φ.908/137902/Η/30−11−2011 απόφαση τοποθέτησης Διευθύντριας στο Ι.Ε.Π. για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών της θέσης του Δ/ντή του Ι.Ε.Π., διαπιστώνουμε:
Α. Την παύση της λειτουργίας των παρακάτω φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων από 24−2−2012, που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/24−5−2011):
α) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)
β) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)
γ) Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ. ΕΚ.)
δ) Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.)
Β. Την έναρξη πλήρους λειτουργίας του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) από 24−2−2012, νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου το οποίο ιδρύεται με το άρθρο 1 του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/24−5−2011) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
πηγή esos.gr