ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Άρνηση Δημοτικού συμβουλίου για συγχώνευση σχολείου=έωλη (νομοθετικά) η συγχώνευση
 
Τον πρώτο λόγο για ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων έχουν τα δημοτικά συμβούλια όπως περιγράφει σαφώς η νομοθεσία:
  • O N.1566/85 δηλώνει (άρθρο 50, παρ. 3) πως η δημοτική-κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο/δημοτικό συμβούλιο για θέματα συγχώνευσης, ίδρυσης, κατάργησης σχολείων, λαμβάνεται στη συνέχεια η απόφαση-εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) το οποίο και παράγει την αντίστοιχη Υπουργική απόφαση.
  • Ο Ν.1966/91 (άρθρο 11, παρ. 5) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3966/11 (άρθρο 59, παρ. 15) επανακυρώνει τη νομοθεσία (σε ότι αφορά συγχωνεύσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων) όπως αυτή περιγράφεται στο Ν.1566/85.
  • Ο Ν.2525/97 (άρθρο 1, παρ. 4) παραπέμπει στα παραπάνω.Ο Ν.3852/10 («Καλλικράτης») διατηρεί σε ισχύ τις δημοτικές επιτροπές παιδείας, τα δημοτικά συμβούλια, συνεπώς και τις αρμοδιότητές τους (όπως περιγράφονται στο Ν.1566/85).
Εκτός από τα δημοτικά συμβούλια εισήγηση για συγχωνεύσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις σχολείων μπορούν να κάνουν (με την Υπουργική απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/ΦΕΚ.1340/2002) οι Διευθύνσεις (άρθρο 15, παρ. 2στ) και τα Γραφεία εκπαίδευσης (άρθρο 24, παρ. 9).
Φαίνεται (από τα παραπάνω) πως τα δημοτικά συμβούλια είναι οι κύριοι εισηγητές για συγχωνεύσεις σχολείων (εντέλλονται, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των Νόμων 1566/85, 2525/97, 1966/91 και 3852/10), ενώ ήσσονος σημασίας νομοθετική ισχύ έχουν οι Διευθύνσεις και -μέχρι πρότινος- τα Γραφεία εκπαίδευσης (δεδομένου πως ο Νόμος υπερισχύει της Υπουργικής απόφασης). Σε περίπτωση διαφωνίας, οι Δημοτικές αποφάσεις υπερέχουν των αντίστοιχων εισηγήσεων των Διευθύνσεων ή των Γραφείων εκπαίδευσης.
Συνεπώς, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων για τις οποίες τα δημοτικά συμβούλια έχουν αρνητική θέση, ακόμα και αν υπάρχει θετική εισήγηση από τις οικείες Διευθύνσεις ή Γραφεία εκπαίδευσης, (νομοθετικά) δεν στηρίζονται.
Από το Μάϊο έως το Σεπτέμβριο του 2011 έβαλαν λουκέτο (μέσω συγχώνευσής τους) 1126 ημερήσιες δημόσιες σχολικές μονάδες (974 Α´θμιας και 152 Β´θμιας εκπαίδευσης) όπως προκύπτει από τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις. Σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές τα δημοτικά συμβούλια είχαν αρνηθεί τις συγχωνεύσεις-κλείσιμο των σχολείων των περιοχών τους. Παρ’ όλα αυτά οι συγχωνεύσεις πραγματοποιήθηκαν.
Σημειώνεται πως την περίοδο της Γερμανικής κατοχής έσβησαν από το σχολικό χάρτη 1000 σχολικές μονάδες.

Αθανασίου Παντελής (path95@otenet.gr)
ΜSc σε «Σπουδές στην Εκπαίδευση»
ΜSc στις «Επιστήμες της Αγωγής»


(πηγή Alfavita)