Για τη δομή του Λυκείου

Βασική θέση του κλάδου είναι η ενιαία, δημόσια, δωρεάν δωδεκάχρονη εκπαίδευση + 2 χρόνια προσχολική αγωγή.
Σε ό,τι αφορά το Λύκειο ως αναπόσπαστο κομμάτι της ενιαίας 12χρονης δημόσιας εκπαίδευσης, βασικές  παράμετροι είναι:
  • Ανεξάρτητα από δομές και συστήματα μετάβασης, όλοι οι  μαθητές/τριες πρέπει να έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα “οριζόντιας κινητικότητας” καθώς και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (13ο Συνέδριο). 
  • Προγράμματα σπουδών που θα στηρίζονται στις βασικές γνώσεις των επιστημών  (ανθρωπιστικές, θετικές, κοινωνικές και εφαρμοσμένες) με χαρακτηριστικά διεπιστημονικότητας και στοιχεία απόκτησης δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, που θα βοηθούν τους μαθητές να εξελιχθούν σε κριτικά σκεπτόμενους με βαθιές δημοκρατικές αξίες πολίτες.
·           Η αναγκαία εξειδίκευση – κατάρτιση να γίνεται μετά το Λύκειο.
·           Αντισταθμιστικές εκπαιδευτικές πολιτικές για τον περιορισμό των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και της σχολικής διαρροής, αλλά και για την κατοχύρωση ισότιμων μορφωτικών ευκαιριών και δικαιωμάτων.

Η βασική μας θέση για την ενιαία  12χρονη δημόσια εκπ/ση προϋποθέτει ουσιαστική αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, μαζικούς διορισμούς, εθνική οικονομία σε ανάπτυξη. Στο ενδιάμεσο (μεταβατικό) διάστημα, χρειάζονται
παρεμβάσεις  στο Λύκειο, που θα ανοίγουν το δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση.

Μεταβατικό διάστημα:

-     Ουσιαστική ενίσχυση των 2 αυτοτελών τύπων Λυκείων-ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (υποδομές – επιμόρφωση εκπαιδευτικών). Στήριξη της ΤΕΕ.
-     Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμός διδακτικών μεθόδων με στόχο την ενίσχυση της ουσιαστικής κριτικής σκέψης των μαθητών, την εμπέδωση της αναλυτικής – συνθετικής μεθοδολογίας και προσέγγισης της γνώσης, ενάντια σε μοντέλα επιφανειακής, μονομερούς, αποσπασματικής πληροφόρησης και βαθμοθηρικής αποτίμησης της γνώσης.
-     Εξορθολογισμός προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων με ενίσχυση των μαθημάτων γενικής παιδείας και των βασικών αρχών τεχνολογίας και στους 2 τύπους λυκείων.
-     Σταδιακή άμβλυνση του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου, ιδιαίτερα του Λυκείου, και αποδέσμευσή του από την πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΤΕΙ.
-     Έγκαιρη – μεθοδική αντισταθμιστική στήριξη μαθητών/τριών, ιδιαίτερα όσων προέρχονται από πιο φτωχά κοινωνικά στρώματα, ώστε να περιορίζεται η ανάγκη προσφυγής στα φροντιστήρια.

Στα πλαίσια αυτά, το απολυτήριο στο τέλος της Γ’ Λυκείου να είναι ενιαίο και να προκύπτει από εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών, με προσπάθεια να γίνει περισσότερο αξιόπιστο και αντικειμενικό.

Με δεδομένη τη θέση ότι όλοι οι μαθητές - μαθήτριες που το επιθυμούν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και συνεκτιμώντας ταυτόχρονα τις αντικειμενικές δυσκολίες μέχρι την επίτευξη αυτού του στόχου, θεωρούμε ότι στο μεταβατικό διάστημα η πρόσβαση στα ΑΕΙ – ΤΕΙ, χρειάζεται:

1)    Να γίνεται με πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων με ευθύνη της δευτεροβάθμιας (το μόνο αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα) μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο, με αλλαγές στην αντιστοίχιση των σχολών με τις ομάδες προσανατολισμού για περισσότερες ευκαιρίες – δυνατότητες για όλα τα παιδιά.
2)    Ταυτόχρονα με τα μέτρα για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των ΓΕΛ, να κατοχυρωθεί και η ουσιαστική δυνατότητα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση των αποφοίτων της ΤΕΕ αναλογικά με το μαθητικό της πληθυσμό, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις.   
3)    Η Β’ Λυκείου να είναι βασικά τάξη γενικής παιδείας.

Με βάση τα παραπάνω, και με  την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών,  θα κριθούν οι αλλαγές που προγραμματίζει το Υπουργείο. Ειδικότερα:
-    Η όποια αναμόρφωση του περιεχομένου της Β’ και Γ’ Λυκείου,  δεν μπορεί να σπάει τον ενιαίο χαρακτήρα σπουδών της λυκειακής εκπαίδευσης (δηλαδή να φέρνει από το παράθυρο το σύστημα 4+2  του  πορίσματος  Λιάκου ).
-    Η μείωση των μαθημάτων (Β΄ και Γ΄ ΓΕΛ) που προγραμματίζεται, δεν μπορεί να λειτουργεί σε βάρος της γενικής μόρφωσης ή να οδηγεί σε πρόωρη εξειδίκευση.
Ταυτόχρονα, είναι ανεπίτρεπτο να μειώνονται ώρες επιστημονικών κλάδων που προσδιορίζουν το χαρακτήρα του Λυκείου  σαν βαθμίδα με βάση τη γενική μόρφωση.
-  Είναι αναγκαία η ισοτιμία τίτλων που παρέχει κάθε σχολική λυκειακή δομή (βαθμίδα).  Δεν θα δεχτούμε να εξελιχθεί σε Λύκειο πολλαπλών ταχυτήτων (απολυτήριο – πιστοποιητικό), σε Λύκειο των λίγων και «ικανών».
-    Η έλλειψη σαφήνειας στη θέση του Υπουργείου περί Εθνικού Απολυτηρίου και ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ, δεν πρέπει να οδηγήσει:
1.      στην ενίσχυση του εξεταστικού χαρακτήρα του Λυκείου (πανελλαδικές εξετάσεις σε περισσότερα μαθήματα)
2.      στον εξεταστικό φορμαλισμό (Τράπεζα θεμάτων – θέματα πολλαπλής επιλογής)
3.      στην αντικατάσταση των Πανελλαδικών εξετάσεων που γίνονται με ευθύνη της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από εξετάσεις  στο α’ έτος του Πανεπιστημίου (μετάθεση κατά 1 έτος των διαδικασιών εισαγωγής, αλλοίωση χαρακτήρα ΑΕΙ και αδιάβλητου εξετάσεων).


Γενάρης του 2017                              Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ